1. Voorwaarden
Door de website te bezoeken op codycrossantwoorden.org stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

2. Gebruik Licentie
Toestemming wordt verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van CodyCrossSolution.com te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk beeld. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
wijzigen of kopiëren van de materialen;
het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
elke software op de CodyCrossSolution.com-website proberen te decompileren of reverse-engineeren;
verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server "spiegelen".
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk gewenst moment door WordScramble worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.
3. Disclaimer
De materialen op de CodyCrossSolution.com-website worden geleverd op een 'as is'-basis. WordScramble geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
Verder geeft WordScramble geen garanties of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.
4. Beperkingen
In geen enkel geval zullen WordScramble of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal te gebruiken op de website van CodyCrossSolution.com, zelfs als WordScramble of een bevoegde vertegenwoordiger van WordScramble mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen
De materialen die verschijnen op de website van CodyCrossSolution.com kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. WordScramble garandeert niet dat alle materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. WordScramble kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op zijn website. WordScramble verbindt er zich echter niet toe om de materialen bij te werken.

6. Links
WordScramble heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link betekent niet dat WordScramble de site goedkeurt. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen
WordScramble kan deze servicevoorwaarden op haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Privacybeleid
Uw privacy is belangrijk voor ons.

Het is het beleid van CodyCrossSolution.com om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we mogelijk verzamelen tijdens het gebruik van onze website. Daarom hebben we dit privacybeleid ontwikkeld om u te laten begrijpen hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren, openbaar maken en op een andere manier gebruiken. We hebben ons privacybeleid hieronder geschetst.

Wij zullen persoonlijke informatie verzamelen op wettige en eerlijke wijze en, waar van toepassing, met de kennis of toestemming van de betrokken persoon.
Vóór of bij het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
We zullen persoonlijke informatie alleen verzamelen en gebruiken voor het vervullen van de door ons gespecificeerde doelen en voor andere ondersteunende doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon hebben of zoals vereist door de wet.
Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en, voor zover nodig voor die doeleinden, correct, volledig en up-to-date zijn.
We zullen persoonlijke informatie beschermen door ook redelijke veiligheidswaarborgen te gebruiken tegen verlies of diefstal

l als ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
We zullen informatie beschikbaar stellen aan klanten over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.
We bewaren persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de verwezenlijking van die doeleinden.
We zijn vastbesloten om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd. WordScramble kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen naar eigen goeddunken van CodyCrossSolution.com.


About CodyCross

CodyCross is een beroemde nieuw uitgebrachte game die is ontwikkeld door Fanatee. Het heeft veel kruiswoordpuzzels verdeeld over verschillende werelden en groepen. Elke wereld heeft meer dan 20 groepen met elk 5 puzzels. Sommige van de werelden zijn: Planet Earth, Under The Sea, Inventions, Seasons, Circus, Transports and Culinary Arts.